Christian 10

Ricardo De Leon

February 3, 1950 ~ October 14, 2019 (age 69)

Obituary

 

Ricardo “Totoy” De Leon, 69 years young passed away in his sleep at Manteca Rehabilitation Center on Monday, October 14, 2019.  He was born on February 3, 1950 to Antonio and Beatriz De Leon in Manila, Philippines.  He grew up in the Philippines and immigrated to the United States in 1993.

Ricardo “Totoy” is survived by his siblings; Josie Solis, Evelyn Leus and Sonny De Leon.  His nieces and nephews  Karen Mangels, Kathryn Ferreira, Kristine Santos, Kate Takahashi, Alain De Leon, Angelo De Leon, Hyacinth Leus, Gary Leus, and Isabel Leus.  His great nieces and nephews.

Ricardo “Totoy” loved being around his nieces and nephews.  He was a giving person, enjoyed playing with cars and loved counting.  He simply enjoyed his life by being with family.  His memory of events and birthdays were impeccable as evidenced by his ability to retell them accurately; he loved reminiscing about his childhood days.   His great nieces and nephews will not have the opportunity to hear the laughter and see his smiles as they get older.

A funeral service and celebration of Ricardo “Totoy’s” life will take place on Saturday, October 26th from        10:00 AM – 2:00 PM at Stockton Funeral Home & Cremation Services.  640 N. California Street, Stockton, CA 95202.  Viewing will start at 10:00 AM and Rosary service will follow at noon.  Please include him in your prayers.


ANG PAG-ANTANDA NG KRUS
The Sign of the Cross
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.  Amen.

AMA NAMIN
The Lord’s Prayer
     Ama namin sumasalangit ka.  Sambahin ang ngalan mo.  Mapasaamin ang Kaharian Mo.  Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit. 
    
     Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.  At patawarin Mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.  At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso.  At iadya mo kami sa lahat ng masama.  Amen.

ABA GINOONG MARIA
Hail Mary
( Hail Mary )  Aba Ginoong Maria , napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Jesus.
( Holy Mary )  Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay.  Amen.

LUWALHATI
Glory Be
Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo.  Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang-hanggan.  Amen.

PANALANGIN NG FATIMA
Fatima Prayer
O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impiyerno, dalhin Mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa.

ABA PO, SANTA MARIANG BIRHEN
Hail Holy Queen
Aba po Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka naming ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.  Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis.  Ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus.  Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.
    
     Ipanalangin mo kami Reyna ng kasantu-santuhang Rosaryo. 
Nang kami’y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesukristo.

MANALANGIN TAYO
Let Us Pray
   O Diyos, na ang kaisa-isa mong Anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay, at pagkabuhay na mag-uli ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan, ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang Rosaryo ng Pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman , at makamtan namin ang kanilang ipinangangako.  Alang-alang kay Kristong aming Panginoon.  Amen.

MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO
The Mysteries of the Holy Rosary

MGA MISTERYO NG TUWA / The Joyful Mysteries
Ang Pagbabalita ng Anghel sa Mahal na Birhen
Ang Pagdalaw ng Birheng Maria kay Sta. Isabel
Ang Pagsilang sa Daigdig ng Panginoong Jesukristo
Ang Paghahandog kay Jesus sa Templo
Ang Pagkatagpo kay Jesus sa Templo ng Jerusalem

MGA MISTERYO NG LIWANAG / The Luminous Mysteries
Ang Pagbibinyag kay Kristo
Ang Kasalan sa Cana
Ang Pagpapahayag ng Paghahari ng Diyos
Ang Pagbabagong Anyo ni Kristo
Ang Pagtatatag  ng Eukaristiya

MGA MISTERYO NG HAPIS / The Sorrowful Mysteries
Ang Paghihirap ng Panginoon sa Halamanan ng Getsemane
Ang Paghampas kay Jesus na Nagagapos sa Haliging Bato
Ang Pagpuputong ng Koronang Tinik  kay Jesus
Ang Pagpasan ng Krus
Ang Pagkapako at Pagkamatay ni Jesus sa Krus

MGA MISTERYO NG LUWALHATI / The Glorious Mysteries
Ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesukristo
Ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoong Jesukristo
Ang Pagbaba ng Espiritu Santo sa mga Apostol
Ang Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birhen
Ang Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen
 

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Ricardo De Leon, please visit our floral store.


Services

Viewing
Saturday
October 26, 2019

10:00 AM to 2:00 PM
Stockton Funeral Home & Cremation Service
640 N. California Street
Stockton, CA 95202

Rosary
Saturday
October 26, 2019

12:00 PM
Stockton Funeral Home & Cremation Service
640 N. California Street
Stockton, CA 95202

© 2020 Valley Funeral Home Stockton. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA